Листа на средства

Министерството за информатичко општество и администрација води листа на средства за создавање на квалификуван електронски потпис или квалификуван елетктронски печат.

Листа на средства за создавање на квалификуван електронски потпис или квалификуван електронски печат