Подзаконски

 1. ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЛИСТАТА НА СРЕДСТВА ЗА СОЗДАВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАН ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС ИЛИ КВАЛИФИКУВАН ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТ, НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ВО ЛИСТАТА, ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ СО БАРАЊЕТО, НАЧИНОТ НА РЕГИСТРАЦИЈА ВО ЛИСТАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА СООБРАЗНОСТ НА СРЕДСТВО ЗА СОЗДАВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИСИ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИ  ПЕЧАТИ  И  НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНО ИЗДАВАЊЕ – Службен весник на РСМ, бр. 274 од 27.12.2019 година;
 2. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ТЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СООБРАЗНОСТ И ЛАБОРАТОРИИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА СРЕДСТВА – Службен весник на РСМ, бр. 59 од 9.3.2020 година;
 3. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЦЕДУРИТЕ И ТЕХНОЛОШКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА СИГУРНОСНО ЕЛЕКТРОНСКО СКЛАДИРАЊЕ И КВАЛИФИКУВАНО СИГУРНОСНО ЕЛЕКТРОНСКО СКЛАДИРАЊЕ ДОКУМЕНТИ – Службен весник на РСМ, бр. 51 од 25.2.2020 година;
 4. ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ КВАЛИФИКУВАНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ВРЕМЕНСКИ ЖИГОВИ, СТАНДАРДИТЕ КОИ ГИ СОДРЖАТ ПОТВРДИТЕ ЗА КВАЛИФИКУВАНА ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕПОРАЧАНА ДОСТАВА И СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КВАЛИФИКУВАНИОТ СЕРТИФИКАТ ЗА АВТЕНТИЧНОСТ НА ВЕБ – СТРАНИЦИТЕ – Службен весник на РСМ, бр. 172 од 26.6.2020 година;
 5. ПРАВИЛНИК ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ – Службен весник на РСМ, бр. 47 од 19.2.2020 година;
 6. ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖАТ КВАЛИФИКУВАНИТЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС И ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТ, ТЕХНИЧКИТЕ СТАНДАРДИ КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ ИСПОЛНЕТИ, КАКО И НАЧИНОТ НА СОЗДАВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИСИ ИЛИ КВАЛИФИКУВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТИ, СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖАТ ПОТВРДИТЕ ЗА ВАЛИДАЦИЈА НА КВАЛИФИКУВАН ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС ИЛИ КВАЛИФИКУВАН ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТ И СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ КВАЛИФИКУВАНАТА ДОВЕРЛИВА УСЛУГА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИСИ ИЛИ КВАЛИФИКУВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТИ – Службен весник на РСМ, бр. 35 од 11.2.2020 година;
 7. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СТРУКТУРАТА, ГОЛЕМИНАТА И ЛОГОТО НА ОЗНАКАТА ЗА ДОВЕРБА НА КВАЛИФИКУВАНА ДОВЕРЛИВА УСЛУГА – Службен весник на РСМ, бр. 4 од 9.1.2020 година;
 8. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ И НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ – Службен весник на РСМ, бр. 172 од 26.6.2020 година;
 9. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЧУВАЊЕТО НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ОПРЕМАТА ПРЕЗЕМЕНА ОД ДАВАТЕЛ НА КВАЛИФИКУВАНА ДОВЕРЛИВА  УСЛУГА  КОЈ  ИЗЈАВИЛ  НАМЕРА ЗА ПРЕСТАНОК ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ – Службен весник на РСМ, бр. 274 од 27.12.2019 година;
 10. ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ДАВАТЕЛИ НА ДОВЕРЛИВИ УСЛУГИ И НА ШЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАКО ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И НАЧИНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД РЕГИСТАРОТ – Службен весник на РСМ, бр. 47 од 19.2.2020 година;
 11. ПРАВИЛНИК ЗА СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ КВАЛИФИКУВАНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ВРЕМЕНСКИ ЖИГОВИ, СТАНДАРДИТЕ КОИ ГИ СОДРЖАТ ПОТВРДИТЕ ЗА КВАЛИФИКУВАНА ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕПОРАЧАНА ДОСТАВА И СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КВАЛИФИКУВАНИОТ СЕРТИФИКАТ ЗА АВТЕНТИЧНОСТ НА ВЕБ СТРАНИЦИТЕ – Службен весник на РСМ, бр. 4 од 9.1.2020 година;
 12. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ДАВАТЕЛИ НА КВАЛИФИКУВАНИ ДОВЕРЛИВИ УСЛУГИ И ЛИСТА НА КВАЛИФИКУВАНИ ДОВЕРЛИВИ УСЛУГИ – Службен весник на РСМ, бр. 175 од  1.7.2020 година;
 13. ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС ОД ОСИГУРУВАЊЕТО ОД ЕВЕНТУАЛНАТА ШТЕТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ИЗДАВАЧОТ И МИНИМАЛНИОТ ИЗНОС ИЛИ ВИДОТ НА ПОКРИТИЕТО НА ОСИГУРУВАЊЕ ОД РИЗИКОТ ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА ПРИЧИНЕТА ОД СТРАНА НА ДАВАТЕЛОТ НА КВАЛИФИКУВАНА ДОВЕРЛИВА УСЛУГА – Службен весник на РСМ, бр. 274 од 27.12.2019 година;
 14. ПРАВИЛНИК ЗА СТАНДАРДИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО СКЛАДИРАЊЕ И КВАЛИФИКУВАНО ЕЛЕКТРОНСКО СКЛАДИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ – Службен весник на РСМ, бр. 51 од 25.2.2020 година;
 15. ПРАВИЛНИК ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА ТЕХНИЧКИТЕ, ФИЗИЧКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ШЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА – Службен весник на РСМ, бр. 53 од 28.2.2020 година;
 16. ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ОВЛАСТУВАЊА И ПРОВЕРКАТА НА ВАЛИДНОСТА НА ОВЛАСТУВАЊАТА – Службен весник на РСМ, бр. 4 од 9.1.2020 година;
 17. УРЕДБА ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО СКЛАДИРАЊЕ И КВАЛИФИКУВАНО ЕЛЕКТРОНСКО СКЛАДИРАЊЕ И ФОРМАТИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ КОИ СЕ ПОГОДНИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ – Службен весник на РСМ, бр. 72 од 21.3.2020 година.