Стандарди

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЛИСТАТА НА СРЕДСТВА ЗА СОЗДАВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАН ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС ИЛИ КВАЛИФИКУВАН ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТ, НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ВО ЛИСТАТА, ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ СО БАРАЊЕТО, НАЧИНОТ НА РЕГИСТРАЦИЈА ВО ЛИСТАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА СООБРАЗНОСТ НА СРЕДСТВО ЗА СОЗДАВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИСИ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИ  ПЕЧАТИ  И  НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНО ИЗДАВАЊЕ

 • Службен весник на РСМ, бр. 274 од 27.12.2019 година
 • Архивски Бр. 11/1-4031/7 од 25.12.2019 година

Стандарди:

ETSI TS 119 612 за форма формат и начин на објавување на листата

ISO 32000 формат за објава

ISO 19005 форматирана објава

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ТЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СООБРАЗНОСТ И ЛАБОРАТОРИИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА СРЕДСТВА

 • Службен весник на РСМ, бр. 59 од 9.3.2020 година
 • Архивски Бр. 08/1-1281/2 од 04.03.2020 година

Стандарди:

EN ISO / IEC 17000 за акредитација на ТС и ЛС

EN ISO/IEC 17065 да го има Тело за сообразност

EN ISO/IEC 17025 да го има Лабораторија за тестирање на средства

ETSI EN 319 403 да го има ТС и ЛС при оценка на сообразност

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЦЕДУРИТЕ И ТЕХНОЛОШКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА СИГУРНОСНО ЕЛЕКТРОНСКО СКЛАДИРАЊЕ И КВАЛИФИКУВАНО СИГУРНОСНО ЕЛЕКТРОНСКО СКЛАДИРАЊЕ ДОКУМЕНТИ

 • Службен весник на РСМ, бр. 51 од 25.2.2020 година
 • Архивски Бр. 11/1-1169/2 од 21.02.2020 година

Стандарди:

ISO 14641 за имплементација на технолошки решенија на системи за складирање

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ

 • Службен весник на РСМ, бр. 47 од 19.2.2020 година
 • Архивски Бр. 11/1-1069/2 од 14.02.2020 година

Стандарди:

Нема

ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖАТ КВАЛИФИКУВАНИТЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС И ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТ, ТЕХНИЧКИТЕ СТАНДАРДИ КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ ИСПОЛНЕТИ, КАКО И НАЧИНОТ НА СОЗДАВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИСИ ИЛИ КВАЛИФИКУВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТИ, СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖАТ ПОТВРДИТЕ ЗА ВАЛИДАЦИЈА НА КВАЛИФИКУВАН ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС ИЛИ КВАЛИФИКУВАН ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТ И СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ КВАЛИФИКУВАНАТА ДОВЕРЛИВА УСЛУГА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИСИ ИЛИ КВАЛИФИКУВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТИ

 • Службен весник на РСМ, бр. 35 од 11.2.2020 година
 • Архивски Бр. 11/1-964/1 од 10.02.2020 година

Стандарди:

ETSI EN 319 412-1 и ETSI EN 319 412- 5 за квалификувани сертификати за електронски потпис и електронски печат

ETSI EN 319 412-2 квалификувани сертификати за е потпис за физички лица

ETSI EN 319 412-3 квалификувани сертификати за е потпис/печат за правни лица

ETSI TS 119 495 квалификувани сертификати за е пачт за правни лица што вршат платен промет

ETSI EN 319 401; ETSI EN 319 411-1; ETSI EN 319 411-2 и ETSI TR 119 411-4 за издавачи на квалификувани сертификати за е потпис и е печат

безбедни производи од информатичка технологија (средства за создавање на е потпис/печат) кога податоците за создавање на електронски потпис или електронски печат се чуваат во целост, но не се исклучиво управувани од корисникот

ISO / IEC 15408 – Информатичка технологија – Безбедносни техники – Критериуми за евалуација за ИТ безбедност, Делови 1 до 3 како што е наведено подолу:

 1. ISO / IEC 15408-1: 2009 – Информатичка технологија – Безбедносни техники – Критериуми за евалуација за ИТ безбедност – Дел 1. ISO, 2009 година,
 2. ISO / IEC 15408-2: 2008 – Информатичка технологија – Безбедносни техники – Критериуми за евалуација за ИТ безбедност – Дел 2. ISO, 2008 година,
 3. ISO / IEC 15408-3: 2008 – Информатичка технологија – Безбедносни техники – Критериуми за евалуација за ИТ безбедност – Дел 3. ISO, 2008

ISO / IEC 18045: 2008: Информатичка технологија – Безбедносни техники – Методологија за проценка на безбедноста на ИТ

EN 419 211 – Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис, Делови 1 до 6 – како што е соодветно наведено подолу:

 1. EN 419211-1: 2014 – Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис – Дел 1: Преглед,
 2. EN 419211-2: 2013 – Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис – Дел 2: Средство со клуч за генерирање,
 3. EN 419211-3: 2013 – Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис – Дел 3: Средство со вметнување на клуч,
 4. EN 419211-4: 2013 – Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис – Дел 4: Надградување на средството со клуч за генерирање и доверлив извор за сертификација на апликација за генерирање,
 5. EN 419211-5: 2013 – Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис – Дел 5: Надградување на средството со клуч за генерирање и доверлив извор за апликација за создавање електронски потпис,
 6. EN 419211-6: 2014 – Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис – Дел 6: Надградување на средството со вметнување на клуч и доверлив извор до апликацијата за создавање на електронски потпис.

Стандарди за системи што се соодветни за потпишување/печатирање од далечина со квалификуван електронски потпис/печат

CEN EN 419 241-1; CEN prEN 419 241-2 и CEN EN 419 221-5 (cryptographic modules)

Стандарди за давател на квалификувана доверлива услуга за потпишување/печатирање од далечина со употреба на квалификувани сертификати за е потпис/печат

ETSI TS 119 431-1; ETSI TS 119 431-2 и ETSI TS 119 432

Стандарди за квалификуван електронски потпис или квалификуван електронски печат создаден на начин погоден за машинска обработка на формати

ETSI TS 119 172-2 за HML формат на потпишување или печатирање

ETSI TS 119 172-3 за ASN.1 формат на потпишување или печатирање

 

ETSI TS 119 102-2 за потврда за валидација на квалификуван електронски потпис и на квалификуван електронски печат

ETSI TS 119 441 и да го имплементира протоколот ETSI TS 119 442 за давател на квалификувана доверлива услуга за валидација на квалификуван електронски потпис и за квалификуван електронски печат

ETSI TS 119 511 и ETSI TS 119 512 за квалификувана доверлива услуга за зачувување на квалификувани е потписи/печати

Електронски потпис

ETSI TR 119 100 за создавање и валидација на е потпис

ETSI TS 119 101 за апликации за создавање и валидација на е потпис

ETSI TS 119 312 за криптографски пакети за е потпис

ETSI TR 119 300 за употреба на криптографски пакети

Напреден електронски потпис/печат

ETSI TS 103171 v.2.1.1 за XadES основен профил

ETSI TS 103173 v.2.2.1 за CadES основен профил

ETSI TS 103172 v.2.2.2 за PadES  основен профил

ETSI EN 319 102-1 за создавање и валидација на напредни електронски потписи/печати

ETSI TS 103174 v.2.2.1 за придружни пакети на напреден е потпис/печат

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СТРУКТУРАТА, ГОЛЕМИНАТА И ЛОГОТО НА ОЗНАКАТА ЗА ДОВЕРБА НА КВАЛИФИКУВАНА ДОВЕРЛИВА УСЛУГА

 • Службен весник на РСМ, бр. 4 од 9.1.2020 година
 • Архивски Бр. 11/1-4031/10 од 31.12.2019 година

Стандарди:

Нема

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЧУВАЊЕТО НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ОПРЕМАТА ПРЕЗЕМЕНА ОД ДАВАТЕЛ НА КВАЛИФИКУВАНА ДОВЕРЛИВА  УСЛУГА  КОЈ  ИЗЈАВИЛ  НАМЕРА ЗА ПРЕСТАНОК ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ

 • Службен весник на РСМ, бр. 274 од 27.12.2019 година
 • Архивски Бр. 11/1-4031/6

Стандарди:

Нема

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ДАВАТЕЛИ НА ДОВЕРЛИВИ УСЛУГИ И НА ШЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАКО ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И НАЧИНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД РЕГИСТАРОТ

 • Службен весник на РСМ, бр. 47 од 19.2.2020 година
 • Архивски Бр. 11/1-1069/3 од 14.02.2020 година

Стандарди:

Нема

ПРАВИЛНИК ЗА СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ КВАЛИФИКУВАНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ВРЕМЕНСКИ ЖИГОВИ, СТАНДАРДИТЕ КОИ ГИ СОДРЖАТ ПОТВРДИТЕ ЗА КВАЛИФИКУВАНА ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕПОРАЧАНА ДОСТАВА И СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КВАЛИФИКУВАНИОТ СЕРТИФИКАТ ЗА АВТЕНТИЧНОСТ НА ВЕБ СТРАНИЦИТЕ

 • Службен весник на РСМ, бр. 4 од 9.1.2020 година
 • Архивски Бр. 11/1-4031/9 од 31.12.2019 година

Стандарди:

ETSI EN 319 422 за квалификувани електронски временски жигови

ETSI EN 319 532 за потврдување на квалификувана електронска препорачана достава

ETSI EN 319 411-1; ETSI EN 319 411-2 и ETSI TS 119 495 за квалификуван сертификат за автентичност на веб страници

ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС ОД ОСИГУРУВАЊЕТО ОД ЕВЕНТУАЛНАТА ШТЕТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ИЗДАВАЧОТ И МИНИМАЛНИОТ ИЗНОС ИЛИ ВИДОТ НА ПОКРИТИЕТО НА ОСИГУРУВАЊЕ ОД РИЗИКОТ ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА ПРИЧИНЕТА ОД СТРАНА НА ДАВАТЕЛОТ НА КВАЛИФИКУВАНА ДОВЕРЛИВА УСЛУГА

 • Службен весник на РСМ, бр. 274 од 27.12.2019 година
 • Архивски Бр. 11/1-4031/5 од 25.12.2019 година

Стандарди:

Нема

ПРАВИЛНИК ЗА СТАНДАРДИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО СКЛАДИРАЊЕ И КВАЛИФИКУВАНО ЕЛЕКТРОНСКО СКЛАДИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

 • Службен весник на РСМ, бр. 51 од 25.2.2020 година
 • Архивски Бр. 11/1-1169/3 од 21.02.2020 година

Стандарди:

PREMIS за метаподатоци

ISO 15489-1:2016, ISO 23081-1:2006, ISO/TS 23081-2:2007, ISO 16175-1:2010 (ICA), ISO 16175-2:2011 (ICA), ISO 16175-3:2010 (ICA), ISO 22643:2003 (CCSDS 647.3-B-1:2002), ISO/IEC 19757-3:2016 за електронско складирање на документи

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА ТЕХНИЧКИТЕ, ФИЗИЧКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ШЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА

 • Службен весник на РСМ, бр. 53 од 28.2.2020 година
 • Архивски Бр. 08/1-1205/2 од 26.02.2020 година

Стандарди:

Нема

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ОВЛАСТУВАЊА И ПРОВЕРКАТА НА ВАЛИДНОСТА НА ОВЛАСТУВАЊАТА

 • Службен весник на РСМ, бр. 4 од 9.1.2020 година
 • Архивски Бр. 11/1-4031/8 од 31.12.2019 година

Стандарди:

Нема