Признаени QTSP и EID

Согласно член 37, став 2,  од Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги,  давателите на доверлива услуга кои се основани од земја членка на Европската Унија и се запишани во Листата на доверливи услуги на Европската Унија, можат да работат и да обезбедуваат услуги на територијата на Република Северна Македонија, без претходна регистрација во Регистарот на даватели на доверливи услуги и шеми за електронска идентификација.

EU Trusted List Browser