idHLA

This indicator expressed as a URI indicates that:
For idHLA type: Electronic identification scheme, assurance level high.
The service is set by national law in Republic of North Macedonia in accordance with the Law on electronic documents, electronic identification and trust services

Овој индикатор изразен како URI покажува дека:
За тип idHLA: Шема за електронска идентификација, со високо ниво на сигурност.
Услугата е дефинирана со националното законодавство во Република Северна Македонија во согласност со Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги