idSLA

This indicator expressed as a URI indicates that:
For idSLA type: Electronic identification scheme, assurance level substantial.
The service is set by national law in Republic of North Macedonia in accordance with the Law on electronic documents, electronic identification and trust services

Овој индикатор изразен како URI покажува дека:
За тип idSLA: Шема за електронска идентификација, со значително ниво на сигурност.
Услугата е дефинирана со националното законодавство во Република Северна Македонија во согласност со Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги